Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Oświadczam, że zapoznała/em się z Regulaminem korzystania z materiałów i usług MiPBP w Bełchatowie i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz zapoznawania się z jego późniejszymi zmianami.
Oświadczam, uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane są prawdziwe.
Podanie danych kontaktowych (adres e-mail, nr telefonu) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych przez MiPBP w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów w celu kontaktu i możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie tych danych jest dobrowolne, a zgoda może być w dowolnym momencie wycofana.